Montessori Korunka

Montessori program při Základní škole Korunovační na Praze 7 je vzdělávacím projektem vycházejícím z principů pedagogiky Marie Montessori. Jedním ze základních principů této metody je respektování každého dítěte jako jedinečné bytosti. V našich montessori třídách se snažíme o respekt vzájemný.

Kdo jsme?

V roce 2016 vznikla na ZŠ Korunovační první třída s prvky montessori. S pomocí rodičů byly vyrobeny první montessori pomůcky, které používáme dodnes. U zrodu této třídy stála průvodkyně a pedagožka Iva Schmittová. Iva je v současné době zástupkyní ředitele pro montessori třídy. 

V roce 2017 se přidala k Ivě Lenka Kučerová, která do týmu přivedla v roce 2018 svoji sestru, průvodkyni první třídy Ivetu Šestákovou. Následující rok se podařilo sepsat nový školní vzdělávací plán, platný od 1. 9. 2020, který umožňuje fungování tříd v trojročí (1. – 3. třída) a dvojročí (4. a 5. třída). V roce 2021 bylo možno vytvořit pod vedením Ivety Šestákové tzv. dvojročí (1. + 2. ročník), od šk. roku 2022/23 fungují ve škole tři třídy 1. trojročí (1. – 3. ročník). 

Heterogenní třídy nabízejí větší množství sociálních rolí, více příležitostí ke komunikaci s různě starými dětmi, k nápodobě či k osvojení si rozdílných strategií chování. Dítě se učí navazovat kontakty, učí se, jak se ovládat, ovládat svou agresi, nacházet svou identitu, podřídit se i vést skupinu, sdělit přání, spolupracovat, kooperovat, empatizovat.

Současná 4. a 5. třída ještě fungují jako homogenní třídy, ale i přesto se často propojují.

K propojování tříd využíváme také Monte klub. Každé úterý a čtvrtek mezi 12:00 – 14:00. Monte klub je nástavba k běžné výuce, často se koná venku a děti si poznané zaznamenávají každý do svého deníku do divočiny.

Co děláme?

S dětmi se snažíme pracovat se vzájemným respektem. Vytváříme společně pravidla každé třídy, vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti za své vlastní vzdělávání a zakládáme si na vedení dětí k četbě. Každá třída má svou malou knihovnu. Jednou měsíčně děti zapisují, co přečetly do čtenářských deníků. 

Děti mohou pracovat pohodlně na koberci nebo si mohou práci brát i do lavice. Skrze práci s pomůckami si hledají cestu k různým jevům v češtině i matematice, ale i angličtině, vlastivědě a přírodovědě (kosmická výchova). Každý týden dostávají týdenní plán s úkoly, které by měly splnit samostatně, ve dvojici nebo při skupinové práci ve škole. Děti nemají domácí úkoly. Pokud však týdenní plány nestíhají ve škole, mohou si práci brát domů na dopracování. Samostatným plněním povinností se děti učí zodpovědnosti.

Jaké jsou principy montessori na Korunce?

  • Snažíme se přijít na to, co se děti potřebují dozvědět o světě a zařadit to do jejich vzdělávání.
  • Vycházíme z přirozené dětské potřeby učit se a objevovat. Dítě se lépe soustředí díky tomu, že činnosti si samo vybírá a dle libosti je může střídat.
  • Informace a poznatky předáváme dětem propojeně, pokud možno v souvislostech a ideálně tak, aby děti měly velký prostor pro vlastní aktivitu a objevování.
  • Poznané propojujeme s realitou a se skutečným prostředím našeho světa. Vše, co se dozvídáme, se učíme aplikovat a maximálně zavádět do praxe.
  • Dbáme na připravené prostředí. Využíváme mnoho smyslově zajímavých a velmi názorných pomůcek, které pomáhají dětem formovat jejich mysl i abstraktní představy o světě. Tento postupný proces od konkrétního k abstraktnímu rozvíjí dětskou schopnost myslet a uvažovat. Ruka rozvíjí intelekt.
  • Vyučování není členěno na jednotlivé vyučovací hodiny, ale na bloky po 1,5 hodině, přestávky si každé dítě zařazuje podle svých potřeb, v prostoru má možnost se svobodně pohybovat.
  • Montessori metoda pracuje s pedocentrickým přístupem, kdy v popředí je dítě samotné a role učitele/průvodce je v pozadí: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Pedagog se staví do role průvodce a spolupracovníka, který dětem nabízí k volbě činnosti, organizuje průběh vyučování a pozoruje dění.

Komu jsou montessori třídy na Korunce určeny? 

Každému, kdo usiluje o to mít ze svých dětí samostatné, zodpovědné a do života připravené svobodné jedince, kteří umí spolupracovat a dokážou pracovat s chybou jako s přítelem. Současně ale vyžadujeme ochotu respektovat domluvená pravidla a potřeby ostatních. 

Jak fungujeme?

Zákonný zástupce žáka přijatého do montessori třídy na ZŠ Korunovační se stává členem Spolku rodičů Montessori Korunka. Každý člen spolku platí měsíčně členský příspěvek 1600 Kč, a to 12 měsíců v roce. Příspěvek je směřován na platy asistentek, provoz monte klubu, nákup pomůcek a také na mimoškolní aktivity, kterých se děti účastní.

Každá třída si volí svého třídního zástupce a jeho zástupce (ten se účastní schůzí rady, pokud zástupce nemůže), kteří se pravidelně přibližně jednou za jeden až dva měsíce schází při prezenční nebo online radě spolku se členy statutárního orgánu (předseda, pokladník a další člen) a řeší zejména rozpočet na první a druhé pololetí, ale i personální a jiné konkrétní záležitosti v Montessori třídách.

Pokud chceme naše průvodkyně a asistentky pozitivně motivovat, můžeme dobrovolně přispívat i do tzv. odměnového fondu. Peníze, které se zde nastřádají, jim pak rozdělujeme každého půl roku.

číslo účtu Montessori Korunka: 2501642676 / 2010

číslo účtu pro odměnový fond: 2601451463 / 2010

Seznam tříd, průvodkyň, asistentek:


1.C trojročí (Lipová) : průvodkyně Iveta Šestáková, asistentka montessori Zuzana Kovalíková, asistentka pedagoga Linda Štěchová

1.D trojročí (Kaštanová) : průvodkyně Žaneta Štětková, asistentka montessori Věra Deyssigová

1.E trojročí (Javorová): průvodkyně Ivana Hřídelová, asistentka montessori Pavla Morrison, asistentka pedagoga Marianna Polyaková

4.C (Modřínová): průvodkyně Iva Schmittová, Zuzana Kovalíková, asistentka montessori Tereza Večeřová

5.C (Jinanová): průvodkyně Lenka Kučerová, asistentka montessori Katka Sochorová

Kontakt:

Kontaktovat nás můžete na emailu korunkamontessori@gmail.com